materialismo historia

akumuli
dialektiko
historia materiismo
imperiismo
interezo
komunismo
marksismo
proletaro
proleto