a b d f h k m o s w ?

serbokroata a...

Andaluzija: Andaluzio, Andaluzujo
autizam: aĆ­tismo