a b c d e f g l m n r s t z

sarda a...

abrile: Aprilo
Athens: Ateno
austu: AĆ­gusto