a b c d f m n o p s t u v x ?

asama m...

Marte: Marso
martes: mardo
marzu: Marto
mayu: Majo
Mercuriu: Merkuro
miƩrcoles: merkredo