a b d e f g h j l m n o r s t u v w

feroa a...

apríl: Aprilo
Athen: Ateno
august: Aŭgusto