marata च...

चंद्र: luno
चढाव: grimpi
चरबी: grasa
चर्चा: diskuti, konversacio
चांगले: bona, pli
चांदी: arĝento
चाक: rado
चाचणी: testo
चार: kvar
चार्ट: diagramo
चालणार: vokalo
चालणे: iri
चालू: kurento
चिक: ulo
चित्र: bildo
चूक: malĝusta
चेअर: seĝo
चेहरा: vizaĝo
चौरस: kvadrato
च्या: de