a b e f g k m n o p s t w

eŭska p...

perimetro: perimetro
Pittsburgh: Picburgo
Potsdam: Pocdamo